تک رنگ

چاپ روی چسب با زمینه شیشه ای و چاپ تک رنگ نوشته یا لوگو و تبلیغات
نوارچسب چاپدار تک رنگ با زمینه شفاف گویند