چاپ چسب
نوارچسب 2 سانت – نوارچسب 2.5 سانت – نوارچسب پهن 5 سانت – نوارچسب پهن 7 سانت -نوارچسب 10 سانت -نوارچسب سفارشی -نوارچسب چاپدار

1399/11/06

مقایسه نوارچسب های استاندارد و سوپر و پاور روینی تایوان

بررسی چسب نواری استاندارد و سوپر و پاور روینی تایوان ایرانچاپ در سه گروه چسب تولید و چاپ اختصاصی انجام میدهد که هر سه گروه برند […]